JAK SI VYROBIT KUCHYŇ | E06 - Výroba dřevěné kuchyňské desky - 2. část

#jaksivyrobitkuchyn #vyrobsisam

INSPIRUJTE SE A VYTVOŘTE SI TAKÉ SVOJÍ POCTIVOU KUCHYŇ ZA PÁR KAČEK!
Zapojte se do diskuze, díky vaší zpětné vazbě doplním popisy a pomůže se tak ostatním!

NEZAPOMEŇ ZAPNOUT SI TITULKY - celé video jsem doplnil o popis.

Když dřevěná kuchyň tak bude i dřevěná dubová deska. Rozhodl jsem se, že žádná dřevotříska nebude v kuchyni. V garáži mám pár suchých dubových fošen. Teď otázka zní jak celou desku vyrobit? Fošen nemám dostatek a ani nejsou dostatečně dlouhé. A jak jsem to celé vymyslel uvidíte ve videu.

ZAJÍMAVOSTI O EPIZODĚ:
▪ rozměr 1. desky 2627 x 610 mm, 2. desky 2360 x 610 mm
▪ jako podklad pro lepení dubových "parket" jsem použil jednu tabuli spárovky (2500 x 1250 x 24 mm)
▪ na celou desku jsem měl jenom 6 korpusových svorek, 4 klasické a 2 klešťové, byla to výzva
▪ před lepením dubových "parket" jsem si předem vyznačil a vyřízl otvory na dřez a indukční desku
▪ na přední hranu jsem si vyrobil dubové lišty, jelikož jsem neměl tak dlouhé fošny, musel jsem udělat "zubový" spoj
▪ malé mezery a nesrovnalosti jsem vyplnil speciální směsí, kterou jsem vyrobil - tmel CLOU Holzpaste + jemné piliny + Rakoll GXL 4
▪ broušeno brusným papírem 120, 180, 240 a na konec 320
▪ dřevěná deska ošetřena tvrdým voskovým olejem OSMO - jakmile jsem se rozhodl pro ručně dělanou dřevěnou desku, nesmí se šetřit na povrchové úpravě
▪ ve stolní pile používám CMT ITK Ultra tenký kotouč pro příčné řezy - D250x2,4 d30 Z60
▪ A TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ - CENA KUCHYNĚ BEZ SPOTŘEBIČŮ DO 30 000,- Kč!!
▪ A TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ - CENA KUCHYNĚ BEZ SPOTŘEBIČŮ 30 000,- Kč!!
▪ video je natočeno ve 4K rozlišení - vychutnáš si každý detail

ZDARMA PLÁNY ZÁSUVKY a mnoho dalších
https://www.tomashorsky.com/plans

HOW TO BUILD A KITCHEN | E06 - Making wooden kitchen countertops - Part 2

GET INSPIRED AND CREATE YOUR OWN HONEST KITCHEN FOR A FEW BUCKS!
Join the discussion, thanks to your feedback I will add descriptions and help others!

DON'T FORGET TO TURN ON THE TITLES - I've added descriptions to the whole video.

If a wooden kitchen so will be a wooden oak countertop. I have decided that there will be no chipboard in the kitchen. I have some dry oak planks in the garage. Now the question is how to make the whole board? I don't have enough planks and they aren't even long enough. And you can see how I came up with the whole thing in the video.

ABOUT THE EPISODE:
▪ size of the 1st plate 2627 x 610 mm, 2nd plate 2360 x 610 mm
▪ I used one sheet of grout (2500 x 1250 x 24 mm) as a substrate for gluing oak "parquet".
▪ I had only 6 cabinet clamps for the whole board, 4 classic and 2 pliers, it was a challenge
▪ before gluing the oak "parquet" I marked and cut holes for the sink and induction plate
▪ I made oak strips for the front edge, as I didn't have such long planks, I had to make a "tooth" joint
▪ I filled the small gaps and irregularities with a special mixture I made - CLOU Holzpaste putty + fine sawdust + Rakoll GXL 4
▪ sanded with sandpaper 120, 180, 240 and finally 320
▪ wooden board treated with OSMO hard wax oil - once I decided to make a handmade wooden board, I must not skimp on the finish
▪ in the table saw I use CMT ITK Ultra thin blade for cross cuts - D250x2,4 d30 Z60
▪ AND THE BIGGEST THING - THE PRICE OF THE KITCHEN WITHOUT CONSUMERS €1250!!
▪ the video is shot in 4K resolution - you will enjoy every detail

FREE PLANS - DRAWER
https://www.tomashorsky.com/plans

Vytvořeno: 
středa 5. října 2022
Rozlišení videa: 
4K (3840 x 2160)
Snímková frekvence natáčení: 
25 fps
Délka videa: 11:04
Komentáře

WIFI KVALITNĚ | Zažij ŠUMAVU | Putování ŠUMAVOU

Tomáš HORSKÝ | IČ: 09999451

© Copyright Tomáš HORSKÝ 2023 | info@tomashorsky.com